بایندر پلیمری

يك محصول نوين ساختمانی پلیمر معدنی زیست تخریب پذیر با خاصیت چسبانندگی بسیار بالا